Odwiedzając moją stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ

Znajdź osobę

Antoni Władysław Trylski

Wróć
Antoni Władysław Trylski
Imię: Antoni Władysław
Nazwisko: Trylski
Jednostka (JST): Hażlach
Funkcja: Wójt
Kadencja: 1990 - 1994, 1994 - 1998, 1998 - 2002

Ur. 2 sierpnia 1939 r. w Kurzelowie.

Komitet wyborczy: KW Razem dla Gminy.

W trzeciej kadencji pełnił funkcję do 22 kwietnia 2002 r.

Napisał o sobie:

Funkcje pełnione w samorządzie: Naczelnik Gminy, Wójt Gminy.

Najważniejsze osiągnięcie w czasie pełnienia funkcji w samorządzie:

W latach 1990-2002 udało nam się w Gminie Hażlach wspólnie wykonać:

- wyposażenie budynków oświatowych i bibliotek w centralne ogrzewanie gazowe oraz wybudowanie stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Rudniku

- opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowy na terenie gminy wodociągu i pozyskanie na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty 12 mln zł; powstało 128 km sieci wodociągowej i 84 km przyłączy do ponad 2 tys. gospodarstw domowych

- utrzymanie i bieżące remonty sieci dróg gminnych (124 km) oraz ich modernizacja, budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Hażlachu, Zamarskach i Kończycach Wielkich

Pomimo niewielkich dochodów własnych, którymi gmina dysponowała, dużą uwagę poświęcano rozbudowie i poprawie infrastruktury komunalnej, wprowadzono zbiórkę odpadów komunalnych. Do podjęcia decyzji o pierwszej samorządowej inwestycji zmusiły ówczesne władze w latach 1992-1996 panujące wówczas warunki atmosferyczne, zwłaszcza susza doskwierająca wszystkim gospodarstwom, objawiająca się zanikiem wody w indywidualnych studniach. Dowożenie wody z ujęć o wątpliwej jakości przyspieszyło podjęcie decyzji o budowie wodociągu w całej gminie. Jednakże decyzja ta pomimo, że była podjęta bardzo odpowiedzialnie, wymagała wielkich wyrzeczeń powodując zawężenie realizacji potrzeb w innych działach gospodarki. Inwestycję rozpoczęto w 1992 r. od budowy własnych ujęć wody. Następnym etapem była budowa stacji uzdatniania wody oraz zbiorników wyrównawczych a także magistrali głównej. Ten pierwszy etap przedsięwzięcia zakończono w 1994 r. Od razu w wyniku zadeklarowanej pomocy finansowej mieszkańców, przystąpiono do dalszych prac polegających na budowie sieci rozprowadzającej i przyłączy do budynków. Wielką pomocą w realizacji zadania okazały się powstałe wówczas Społeczne Komitety Uzbrojenia Terenu, działające w każdym sołectwie. Skutecznie sięgano też po inne środki pozabudżetowe. Dzięki staraniom Zarządu Gminy udało się pozyskać znaczącą pomoc ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednakże największe środki angażowane były z budżetu gminy. Uzyskany w rezultacie efekt, to wybudowanie 128 km sieci wodociągowej i 84 km przyłączy do ponad 2 tys. gospodarstw domowych o wartości nakładów 6,8 mln zł.

W okresie finansowania tej inwestycji piętrzyły się potrzeby w innych działach gospodarki. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji „Budowa wodociągu” najpierw nadrobiono zaległości powstałe na drogach w celu doprowadzenia do przejezdności niektórych odcinków dróg, a potem przystąpiono do ich modernizacji.

Na terenie gminy było 124 km dróg gminnych, z czego 79 km posiadało nawierzchnię ulepszoną. Koło dróg i w miejscach najbardziej niebezpiecznych ułożono chodniki dla pieszych, ustawiono nowe wiaty przystankowe i zmodernizowano 330 punktów świetlnych przy drogach.

Przy omawianiu realizacji tych remontów podkreślić trzeba fakt wyrządzenia szkód spowodowanych przez powódź 1996 i 1997 roku na drogach, obiektach mostowych oraz budynkach komunalnych, których usunięcie wymagało dodatkowych środków z budżetu gminy.

Prawie równocześnie ze względu na pogarszający się stan techniczny budynku administracyjnego w Hażlachu, zwłaszcza przeciekający dach, a także ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej – podjęto decyzję o modernizacji tego obiektu poprzez zmianę konstrukcji dachu i uzyskania w ten sposób dodatkowych pomieszczeń biurowych. Przy nakładach w wysokości 0,6 mln zł pozyskano dodatkową powierzchnię 250 m2. W budynku wymieniono również stolarkę okienną i odnowiono elewację, przez co budynek administracyjny zyskał nową szatę.

Powstające w szybkim tempie osiedla mieszkaniowe domów jednorodzinnych na terenie Pogwizdowa postawiły kolejne wyzwanie przed władzą samorządową zmuszając do podjęcia działań w zakresie wybudowania kanalizacji sanitarnej. Natychmiastowe podjęcie decyzji w tej sprawie ułatwił fakt istnienia oczyszczalni ścieków na terenie kopalni „Morcinek” w Kaczycach, która wyraziła zgodę na przyjmowanie ścieków z terenu Pogwizdowa, dysponując rezerwami przepustowości oczyszczalni. W dwurocznym cyklu realizacyjnym w latach 1997 –1998 wybudowano 15 km sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 3,6 mln zł. Przyłącza sanitarne do budynków wykonali i sfinansowali zainteresowani mieszkańcy pod nadzorem głównego inwestora. Jednak kanalizacją tą objęta została tylko 1/3 Pogwizdowa.

Rozpoczęcie ambitnych zamierzeń w zakresie kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej zaplanowano na lata 2003 i 2004. Podejmując się tego zadania o wartości kosztorysowej 12,0 mln zł Rada Gminy po raz pierwszy zadecydowała o zaciągnięciu pożyczki do wysokości zdolności kredytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia realizowano bez pomocy kredytowej.

W latach 90. piętrzyły się też zapotrzebowania na mieszkania – lokale socjalne. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy były decyzje o likwidacji kopalni „Morcinek” w Kaczycach, gdzie zatrudnienie miało większość mieszkańców osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie, a także likwidacja innych zakładów pracy w Cieszynie. Następstwem tego były trudności mieszkańców w utrzymaniu mieszkań, co niejednokrotnie doprowadzało nawet do eksmisji. Rada Gminy postanowiła więc wyjść naprzeciw tym zapotrzebowaniom, podejmując decyzję o budowie budynków socjalnych o obniżonym standardzie lokali mieszkalnych.

Pierwszy taki budynek wybudowano w 2000 r. w sołectwie Kończyce Wielkie kosztem 0,2 mln zł mieszczący 4 lokale mieszkalne i wspólne sanitariaty.

Natomiast w sołectwie Pogwizdów wybudowano w 2002 r. budynek, w którym schronienie znalazło 8 rodzin.

Rada Gminy dbała również o obiekty sportowe i współfinansowała ich utrzymanie.

W roku 2002 na terenie boiska sportowego, którego użytkownikiem jest LKS „Błyskawica” w Kończycach Wielkich, wybudowano szalety ogólnodostępne, których brak był znacznie odczuwalny, szczególnie podczas imprez organizowanych na obiekcie.

Aktywność (w tym zawodowa, społeczna i polityczna) przed pracą w samorządzie:

- bezpartyjny,

- prezes Kółka Rolniczego w Kończycach Wielkich,

- przewodniczący Społecznego Komitetu Gazyfikacji Wsi Kończyce Wielkie,

- prezes Zarządu Spółek Wodnych w Cieszynie,

- członek Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Cieszynie,

- wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej,

- wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Związku Producentów i Hodowców Trzody Chlewnej w Bielsku-Białej,

- członek Prezydium Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej,

- wiceprzewodniczący Izby Rolniczej w Bielsku-Białej,

- członek Prezydium Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

- członek Rady Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

- przewodniczący Krajowego Społecznego Komitetu Budowy Sanatorium dla Rolników i Członków Ich Rodzin,

- członek Zarządu i wiceprzewodniczący Krajowego Związku Producentów i Hodowców Trzody Chlewnej,

- uczestnik obrad „Okrągłego Stołu” w roku 1989 w Podzespole ds. Zdrowia.

Rodzina: czworo dzieci: dwie córki, dwóch synów.

Motto życiowe: „Praca, rodzina i szacunek do ludzi”.

Życiowy autorytet: Rodzice

Hobby: Praca społeczna, ochrona środowiska

Posiadane odznaczenia (rok nadania):

Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” (1978)

Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego” (1979)

Tytuł „Zasłużony Działacz Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej” (1984)

Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)

Tytuł „Zasłużony Rolnik Polski Ludowej” (1987)

Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego (1988)

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” (1997)

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2002)

Odznaka „Za Zasługi dla Łowiectwa” (2002)

Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” (2007)

Brązowy Krzyż Zasługi (1973)

Złoty Krzyż Zasługi  (1979)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985)

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Wróć

Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
e-mail: zwiazek@silesia.org.pl
tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, 609 03 51
fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61


Śląski Związek
Gmin i Powiatów